کنکور کارشناسی ارشد سینما  طی آزمون سراسری کارشناسی ارشد برگزار می شود. کد 1357 شامل رشته های کارگردانی-سینما-تلویزیون و ادبیات نمایشی است. سوالات مربوط به رشته های سینما و ادبیات نمایشی به شرح ذیل است:
1- زبان انگلیسی 30 سوال شامل 10 سوال لغت- 5 سوال گرامر به شکل cloze test و 15 سوال درک مطلب که 3 درک مطلب از حوزه تئاتر و سینما طراحی شده است. ضریب این درس برای رشته سینما وادبیات نمایشی 2 است.
2- فرهنگ ،هنر و ادبیات ایران وجهان 30 سوال با ضریب 2 برای سینما وادبیات نمایشی می باشد.
3- مبانی نظری سینما 20 سوال با ضریب 3 برای سینما وادبیات نمایشی است.
4- بررسی و نقد آثار سینمایی 20 سوال با ضریب 3 برای رشته سینماست.
5- درضمن آزمون کتبی نمایشنامه نویسی با ضریب 3 برای رشته ادبیات نمایشی بعد از انتخاب رشته صورت می پذیرد.

کنکور کارشناسی ارشد سینما  طی آزمون سراسری کارشناسی ارشد برگزار می شود. کد 1357 شامل رشته های کارگردانی-سینما-تلویزیون و ادبیات نمایشی است. سوالات مربوط به رشته های سینما و ادبیات نمایشی به شرح ذیل است:
1- زبان انگلیسی 30 سوال شامل 10 سوال لغت- 5 سوال گرامر به شکل cloze test و 15 سوال درک مطلب که 3 درک مطلب از حوزه تئاتر و سینما طراحی شده است. ضریب این درس برای رشته سینما وادبیات نمایشی 2 است.
2- فرهنگ ،هنر و ادبیات ایران وجهان 30 سوال با ضریب 2 برای سینما وادبیات نمایشی می باشد.
3- مبانی نظری سینما 20 سوال با ضریب 3 برای سینما وادبیات نمایشی است.
4- بررسی و نقد آثار سینمایی 20 سوال با ضریب 3 برای رشته سینماست.
5- درضمن آزمون کتبی نمایشنامه نویسی با ضریب 3 برای رشته ادبیات نمایشی بعد از انتخاب رشته صورت می پذیرد

کنکور کارشناسی ارشد سینما  طی آزمون سراسری کارشناسی ارشد برگزار می شود. کد 1357 شامل رشته های کارگردانی-سینما-تلویزیون و ادبیات نمایشی است. سوالات مربوط به رشته های سینما و ادبیات نمایشی به شرح ذیل است:
1- زبان انگلیسی 30 سوال شامل 10 سوال لغت- 5 سوال گرامر به شکل cloze test و 15 سوال درک مطلب که 3 درک مطلب از حوزه تئاتر و سینما طراحی شده است. ضریب این درس برای رشته سینما وادبیات نمایشی 2 است.
2- فرهنگ ،هنر و ادبیات ایران وجهان 30 سوال با ضریب 2 برای سینما وادبیات نمایشی می باشد.
3- مبانی نظری سینما 20 سوال با ضریب 3 برای سینما وادبیات نمایشی است.
4- بررسی و نقد آثار سینمایی 20 سوال با ضریب 3 برای رشته سینماست.
5- درضمن آزمون کتبی نمایشنامه نویسی با ضریب 3 برای رشته ادبیات نمایشی بعد از انتخاب رشته صورت می پذیرد