منابع پایه کنکور کارشناسی ارشد سینما و ادبیات نمایشی:

تاریخ سینمای بوردول

تاریخ سینمای کوک

تئوری های اساسی فیلم دادلی اندرو

هنر سینما بوردول

مفاهیم کلیدی سینما هیوارد

مقدمه ای بر نظریه فیلم رابرت استم

چگونگی درک فیلم جیمز موناکو

آناتومی فیلم برنارد اف دیک

هنر سینما بردول

………………………………………………………………………………………

منابع ارشد سینما/ادبیات نمایشی

منابع ارشد سینما/ادبیات نمایشی

آزمون کنکور ارشد سینما در اوایل اردیبهشت  برگزار میشود .کلاس های آمادگی کنکور ارشد سینمای اینجانب نیز از اواخر شهریور ماه  تا اول اردیبهشت ماه  در 30 هفته در 3درس اصلی برگزار میگردد:

1- مبانی نظری سینما

2- نقد وبررسی آثار سینمایی

3- فرهنگ هنر و ادبیات ایران و جهان

…………………………………………………………………………………………….

منابع ارشد سینما ادبیات نمایشی

منابع/منابع کنکور/منابع ارشد سینما / منابع ارشد سینما ادبیات نمایشی

منابع ارشد سینما/ادبیات نمایشی

منابع ارشد سینما/ادبیات نمایشی

آزمون کنکور ارشد سینما در اوایل اردیبهشت  برگزار میشود .کلاس های آمادگی کنکور ارشد سینمای اینجانب نیز از اواخر شهریور ماه  تا اول اردیبهشت ماه  در 30 هفته در 3درس اصلی برگزار میگردد:

1- مبانی نظری سینما

2- نقد وبررسی آثار سینمایی

3- فرهنگ هنر و ادبیات ایران و جهان

منابع ارشد سینما ادبیات نمایشی

منابع/منابع کنکور/منابع ارشد سینما / منابع ارشد سینما ادبیات نمایشی

منابع ارشد سینما/ادبیات نمایشی

منابع ارشد سینما/ادبیات نمایشی

آزمون کنکور ارشد سینما در اوایل اردیبهشت  برگزار میشود .کلاس های آمادگی کنکور ارشد سینمای اینجانب نیز از اواخر شهریور ماه  تا اول اردیبهشت ماه  در 30 هفته در 3درس اصلی برگزار میگردد:

1- مبانی نظری سینما

2- نقد وبررسی آثار سینمایی

3- فرهنگ هنر و ادبیات ایران و جهان

………………………………………………………………………………

کد 1357 در کنکور ارشد رشته هنر های نمایشی است و شامل 7 گرایش است:

1- کارگردانی تئاتر

2- سینما (گرایش کارگردانی)

3- تولید سیما (پذیرش فقط مرد)

4- ادبیات نمایشی

5- بازیگری

6- تهیه کنندگی سیما(فقط مرد)

7- نویسندگی رادیو

درس ها:(عدد جلوی درس ضریب هر درس است)
1- کارگردانی تئاتر: زبان1-دانستنی های هنری2- تاریخ نمایش3-کارگردانی3-عملی تحلیل نمایشنامه2

2- سینما: زبان 2- فرهنگ وهنر و ادبیات ایران و جهان2-مبانی سینما3- بررسی و نقد آثار سینمایی3

3- تولید سیما: زبان2-دانستنی های هنری2-درک تصویر3-ارتباط جمعی2-مبانی نظری هنر2

4- ادبیات نمایشی:زبان 2- فرهنگ وهنر و ادبیات ایران و جهان2-مبانی سینما3- عملی نمایشنامه نویسی 3

5- بازیگری:زبان1-دانستنی های هنری2- تاریخ نمایش3-بازیگری3-عملی بازیگری4

6- تهیه کنندگی تلویزیون: زبان2- فرهنگ و هنر و ادبیات ایران و جهان3-دانستنی های هنری2-درک تصویر3-ارتباط جمعی2-مبانی نظری هنر2

7- نویسندگی رادیو: زبان2- فرهنگ و هنر و ادبیات ایران و جهان3-دانستنی های هنری2-ارتباط جمعی3-مبانی نظری هنر2

در رشته سینما و ادبیات نمایشی دروس مشترک (انگلیسی -فرهنگ و هنر وادبیات ایران و جهان) با ضریب 2 . مبانی نظری سینما با ضریب 3 میباشند ودرس بررسی و نقد آثار سینمایی ویژه سینماست ولی داوطلبان ادبیات نمایشی برای درک درس مبانی این درس را هم باید در کلاس های آمادگی مطالعه نمایند. درس عملی نمایشنامه نویسی هم ضریب 3 دارد.

رشته های کارگردانی تئاتر و بازیگری  دروس مشترک زبان انگلیسی با ضریب 1- دانستنی های هنری ضریب 2- تاریخ تئاتر ضریب 2 را دارند و دروس ویژه  غیرمشترک کارگردانی و بازیگری ضریب 3 دارد. آزمون عملی کارگردانی ضریب 2 و بازیگری ضریب 4 دارد.

منابع ارشد سینما/ادبیات نمایشی

منابع ارشد سینما/ادبیات نمایشی

منابع ارشد سینما/ادبیات نمایشی

منابع ارشد سینما/ادبیات نمایشی

آزمون کنکور ارشد سینما در اوایل اردیبهشت  برگزار میشود .کلاس های آمادگی کنکور ارشد سینمای اینجانب نیز از اواخر شهریور ماه  تا اول اردیبهشت ماه  در 30 هفته در 3درس اصلی برگزار میگردد:

1- مبانی نظری سینما

2- نقد وبررسی آثار سینمایی

3- فرهنگ هنر و ادبیات ایران و جهان

منابع ارشد سینما/ادبیات نمایشی

منابع ارشد سینما/ادبیات نمایشی

آزمون کنکور ارشد سینما در اوایل اردیبهشت  برگزار میشود .کلاس های آمادگی کنکور ارشد سینمای اینجانب نیز از اواخر شهریور ماه  تا اول اردیبهشت ماه  در 30 هفته در 3درس اصلی برگزار میگردد:

1- مبانی نظری سینما

2- نقد وبررسی آثار سینمایی

3- فرهنگ هنر و ادبیات ایران و جهان

………………………………………………………………………………………………………………..

کد 1357 -مجموعه هنرهاي نمايشي و سينما عناوين دروس امتحاني:

1- زبان عمومي و تخصصي (انگليسي)

2- فرهنگ، هنر و ادبيات ايران و جهان

3- دانستني هاي هنري

4- مباني نظري سينما

5- بررسي و نقد آثار سينمايي

6- دانستن ي هاي تخصصي، تاريخي و بينشي در هنر نمايش

7- كارگرداني

8- درك تصوير و خلاقيت نمايشي

9- شناخت وسايل ارتباط جمعي

10 – مباني نظري هنري

11 – دروس تخصصي بازيگري (تاريخ، اصول و فنون، نظريه ها )

12- پروژه تشريحي نمايشنامه نويسي

13 – پروژه تشريحي تجزيه و تحليل نمايشنامه

14 – آزمون عملي بازيگري

ضرايب دروس امتحاني به ترتيب دروس (از راست به چپ)

1- کارگردانی تئاتر= 1-0-2-0-0-2-3-0-0-0-0-0-3-0

2- سینما= 2-2-0-3-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0

3- تولید سیما مرد= 2-0-2-0-0-0-0-3-2-2-0-0-0-0

4- ادبیات نمایشی= 2-0-2-3-0-0-0-0-0-0-0-3-0-0

5- بازیگری=1-0-2-0-0-2-0-0-0-0-3-0-0-4

6- تهیه کنندگی= 2-3-2-0-0-0-0-3-2-2-0-0-0-0

7- رادیو= 2-3-2-0-0-0-0-0-3-2-0-0-0-0

توجه: در رشته هاي: 1- كارگرداني، 4-ادبيات نمايشي و 5- بازيگري، آزمون بصورت تستي و تشريحي برگزارمي گردد كه پس از تصحيح اوراق تستي ، از داوطلباني كه با توجه به نمره اكتسابي ، مجاز به انتخاب  رشته مي باشند، آزمون تشريحي بعمل خواهد آمد. ضمناً داوطلبان مجازند فقط در دو پروژه عملي شركت نموده و فقط از همان دو پروژه انتخاب رشته نمايند. در رشته بازيگري آزمون عملي (بازي و اجراي قطعه منتخب) برگزار و عدم حضور در جلسه امتحان عملي موجب محروميت داوطلب مي گردد.