………………………………………………………………
درصد های رتبه اول سینما  99
م. محسنی

1- زبان 45.56
2- هنر 43.33
3- مبانی 54.39
4- نقد 85

درصد های رتبه اول سینما و ادبیات 98
س. حیدری

1- زبان 52.22
2- هنر 51.66
3- مبانی 80
4- نقد 73.33
درصد های رتبه دوم سینما :
پ. حیدری

1- زبان 0
2- هنر 70
3- مبانی 68.44
4- نقد 93.33
درصد های رتبه سوم سینما:
م. کارگر

1- زبان 0
2- هنر64.44
3- مبانی 73.33
4- نقد 86.66

قبولی های کنکور 98
قبولی های سینما:

1- دانشگاه تهران: 4 نفر روزانه و نوبت دوم از 6 نفر
2- دانشگاه هنر:9 نفر روزانه از 15 نفر و 12 نفرپردیس هنر از 15 نفر
3- دانشگاه تربیت مدرس: 5نفر روزانه و پردیس
4–دانشگاه سوره: 12 نفر از 20 نفر
5- دانشگاه اصفهان و نوشهر: 12 نفر
6- جمع: 60 نفر

قبولی های ادبیات:
20 نفر
تعدادی از رتبه های امسال کلاس را معرفی میکنم. این رتبه ها حاصل تلاش خود بچه هاست قطعا.

سهمیه آزاد ارشد سینما
رتبه کل بدون سهمیه

1- رتبه 1
2- رتبه 2
3- رتبه 3
4- رتبه 5
5- رتبه 6
6-رتبه 7
7- رتبه 9
8-رتبه 11
9- رتبه 12
10-رتبه 13

سهمیه 25 درصد و 5 درصد ایثارگران ارشد سینما
1- رتبه 1
2- رتبه 2
3-رتبه 3
4-رتبه 4
5- رتبه 5
6-رتبه 8

 

……………………………………………………………………
درصد های رتبه اول سینما و دوم ادبیات کنکور 97
1- زبان 91.11
2- هنر 0
3- مبانی 68.33
4- نقد 100
درصد های رتبه دوم سینما و اول ادبیات:
1- زبان 86.66
2- هنر 43.33
3- مبانی 70
4- نقد 75
درصد های رتبه اول سینما و دوم ادبیات کنکور 97

1- زبان 91.11
2- هنر 0
3- مبانی 68.33
4- نقد 100
درصد های رتبه دوم سینما و اول ادبیات:
1- زبان 86.66
2- هنر 43.33
3- مبانی 70
4- نقد 75

قبولی های کنکور 97
قبولی های سینما:

1- دانشگاه تهران: 9 نفر روزانه و نوبت دوم
2- دانشگاه هنر:20 نفر روزانه و نوبت دوم و پردیس
3- دانشگاه تربیت مدرس: 5نفر روزانه و پردیس
4–دانشگاه سوره: 20 نفر
5- دانشگاه کمال الملک نوشهر: 13 نفر
6- جمع: 67 نفر

قبولی های ادبیات:
23 نفر
تعدادی از رتبه های امسال کلاس را معرفی میکنم. این رتبه ها حاصل تلاش خود بچه هاست قطعا.

سهمیه آزاد ارشد سینما
رتبه کل بدون سهمیه

1- رتبه 1
2- رتبه 2
3- رتبه 3
4- رتبه 4
5- رتبه 6
6-رتبه 7
7- رتبه 9
8-رتبه 10
9- رتبه 12
10-رتبه 14

سهمیه 25 درصد ایثارگران ارشد سینما
1- رتبه 1
2- رتبه 3

سهمیه 5 درصد
1- رتبه 1
2- رتبه 2
3-رتبه 3
4-رتبه 4
5-رتبه 5
6- رتبه 7
7-رتبه 8
8- رتبه 9
9-رتبه 10
……………………………………………………….

قبولی های کنکور 96

قبولی های سینما:

1- دانشگاه تهران: 7 نفر روزانه و نوبت دوم
2- دانشگاه هنر:20 نفر روزانه و نوبت دوم و پردیس
3- دانشگاه تربیت مدرس: 4 نفر روزانه و پردیس
4–دانشگاه سوره: 18 نفر
5- دانشگاه کمال الملک نوشهر: 16 نفر
6- جمع: 65 نفر

قبولی های ادبیات نمایشی:

1- دانشگاه هنر:4 نفر روزانه و نوبت دوم و پردیس
2- دانشگاه تربیت مدرس: 4 نفر روزانه و شبانه و پردیس
3- دانشگاه سوره: 5 نفر
4- سایر: 5 نفر
5- جمع : 18 نفر

درصد های ممتازین آزمون عملی نمایشنامه نویسی:
1- آذر م. 100 قبولی سوره
2- سپیده د. 95 قبولی سوره
3- سمانه ک. 90 قبولی دانشگاه هنر

رتبه های برتر سینما دولتی: 16 نفر از 24 نفر سهمیه آزاد
رتبه 1-2-3-6-7-9-10-14-15-16-17-18-23-25-27-28
در سال های اخیر تعدادی زیادی از شاگردان کلاس اینجانب در کنکور ارشد سینما حائز رتبه های برتر شده اند.

سال 1396: رتبه 1 سینما-رتبه 1 ادبیات نمایشی و رتبه های 2-3-7-9-10-14-15-16-17-18-19-23-25-27

سال 1395:رتبه 1سینما-رتبه 1 ادبیات نمایشی و رتبه های 3-5-8- 12-14-19-20-23-24-25-26-28-29

سال 1394: رتبه 1 سینما-رتبه 1 ادبیات نمایشی و رتبه های 8 – 15- 16-17-19-21-23-25-27-31-32-34-37

سال 1393: رتبه 1 ادبیات نمایشی- رتبه 3 سینما و رتبه های 4-6-9-11-13-16-17-24-32-33-35

سال 1392: رتبه 1 سینما -رتبه 3 ادبیات نمایشی و رتبه های 10-12- 15-20-22-29 -31-41

سال 1391: رتبه 1 سینما-رتبه 3 ادبیات نمایشی رتبه های 6-7

سال 1390: رتبه 1 ادبیات نمایشی- رتبه 3 سینما و رتبه 4

سال 1389: رتبه 1 ادبیات نمایشی- رتبه 2 سینما و رتبه 7-9-10

سال 1388: رتبه 1 ادبیات نمایشی -رتبه 8 سینما

………………………………………………………………………………………..

رتبه اول کنکور ارشد سینما و ادبیات نمایشی سال 1396

درصد ها:
1- زبان 0
2- هنر 73.33
3-مبانی سینما 80
4- بررسی و نقد آثار سینمایی 100
5-معدل موثر 20.00
6- نمره کل تراز سینما و ادبیات: 10000
7- میانگین دروس سینما: 68.66

8- رتبه های برتر سال 1396 کلاس: رتبه 1-2(فقط جزوه)-3-7-9-10-14-15-16-17-18-19-23-25-27-28

……………………………………………………………………………

درصد های رتبه 1 کنکور ارشد سینما و رتبه 1 ارشد ادبیات نمایشی سال 1395:

1- زبان 67.78

2- هنر و ادبیات ایران و جهان 46.67

3- مبانی نظری سینما 50.00

4-بررسی ونقد آثار سینمایی 90.00

5- معدل موثر 18.54

6- تراز 9854 در سینما و 9560 در ادبیات نمایشی///معدل موثر 18.54

……………………………………………………………………………………………..

درصد های رتبه 1 کنکور ارشد سینما و رتبه 1 ارشد ادبیات نمایشی سال 1394:

1- زبان سفید

2- هنر و ادبیات ایران و جهان 68.88

3- مبانی نظری سینما 70.00

4-بررسی ونقد آثار سینمایی 73.33

5- معدل موثر 19.52

6- تراز 9952 در سینما و 9952 در ادبیات نمایشی

…………………………………………………………………………………………….

درصد های رتبه 1کنکور ارشد ادبیات نمایشی و رتبه 3 ارشد سینما سال 1393:

1- زبان سفید

2- هنر و ادبیات ایران و جهان 60.00

3- مبانی نظری سینما 78/66

4-بررسی ونقد آثار سینمایی 54.00

5- معدل کارشناسی 19.03

6- تراز 9960 در نمایشی و 9275 در سینما

………………………………………………………….

درصد های رتبه 1 کنکور ارشد سینما سال 1392:

1- زبان 16/67

2- هنر و ادبیات ایران و جهان 23/37

3- مبانی نظری سینما 78/66

4-بررسی ونقد آثار سینمایی 77/66

5- معدل کارشناسی 12/93

6- تراز9360

………………………………………………………..

درصدهای رتبه 1 کنکور ارشد سینما سال 1391:

1- زبان سفید

2- هنر و ادبیات ایران و جهان 38/88

3- مبانی نظری سینما 75

4-بررسی ونقد آثار سینمایی 75

5- معدل کارشناسی 19/43

6- تراز10000

46 comments

 • رستمی
  رستمی
  پاسخ

  استاد به نظرتون من چه دانشگاهی قبول میشم؟
  زبان 36.67
  هنر 22.22
  مبانی 50.88
  نقد 58.33
  معدل 18.74 دانشگاه الزهرا رشته نیمه مرتبط

  • دکتر حسین حیدری
   دکتر حسین حیدری
   پاسخ

   رتبه؟

 • محمد
  محمد
  پاسخ

  سلام استاد.به نظرتون من چه دانشگاهی با این رتبه ها قبول میشم.
  سینما 259
  ادبیات نمایشی 467

  • دکتر حسین حیدری
   دکتر حسین حیدری
   پاسخ

   سینما پردیس ها و اصفهان و نوشهر شانس داری
   ادبیاتم پردیس ها و شهرستان ها شیراز تبریز

 • دلاوری
  دلاوری
  پاسخ

  سلام استاد رتبه ۸۰ با سهمیه ۵ در صد شانس قبولی دارم ؟

  • دکتر حسین حیدری
   دکتر حسین حیدری
   پاسخ

   رتبه در سهمیه 5 درصد 80 بشه نه زیاد/ولی اگر رتبه کلت 80 هست بله

   • دلاوری
    دلاوری
    پاسخ

    نه در سهمیه شده ۸۰
    ممنون

    • الناز
     الناز
     پاسخ

     سلام وقت بخیر من با میانگین ۳۴.۶ و سهمیه ۵ درصد شانس قبولی سوره سینما و یا ادبیات نمایشی دارم؟

     • دکتر حسین حیدری
      دکتر حسین حیدری

      رتبه در سهمیه

 • نیما
  نیما
  پاسخ

  سلام استاد
  رتبه 246 با میانگین ۲۶ شانس قبولی پردیس دارم؟

  • دکتر حسین حیدری
   دکتر حسین حیدری
   پاسخ

   نه زیاد 5 درصد هنر 30 درصد مدرس

 • کمیل
  کمیل
  پاسخ

  سلام استاد،
  بنظرتون با درصد های
  زبان 80
  فرهنگ هنر 30
  مبانی 50
  نقد 50
  چه رتبه ای میارم یا شانس قبولی کجا رو دارم؟

  • دکتر حسین حیدری
   دکتر حسین حیدری
   پاسخ

   مدرس یا هنر

 • اصغر
  اصغر
  پاسخ

  با سلام
  متاسفانه قراره از سال 1401، افرادی که کارشناسی مرتبط ندارند، نتوانند توی ارشد رشته نامرتبط شرکت کنند، و این قانون واقعا قانون بد و ابلهانه ای هست. امیدوارم تصویب نهایی نشه.

  • دکتر حسین حیدری
   دکتر حسین حیدری
   پاسخ

   تصویب نشده هنوز

 • hadis gh
  hadis gh
  پاسخ

  سلام استاد. برای کلاس های کنکور 1401 چطور میتونیم با شما و روند کلاس ها و هم چنین منابع در ارتباط باشیم؟

  • دکتر حسین حیدری
   دکتر حسین حیدری
   پاسخ

   کانال تلگرام

 • محمد
  محمد
  پاسخ

  سلام استاد،
  میانگین ۲۶ با سهمیه ۲۵ درصدبرای دانشگاه سوره یا پردیس هنر یامدرس چه قدر شانس داره؟ و اینکه اصلا سهمیه ۲۵ درصد چقدر بدرد میخوره ؟

  • دکتر حسین حیدری
   دکتر حسین حیدری
   پاسخ

   شانس داره سوره قطعی

 • کامران
  کامران
  پاسخ

  سلام استاد
  با توجه به سطح سوالات امسال با این درصدها شانس قبولی سوره رو دارم؟
  بررسی 68.3
  مبانی 28.3
  زبان 42.2
  فرهنگ و هنر 3.3

  • دکتر حسین حیدری
   دکتر حسین حیدری
   پاسخ

   بله

 • ناصح پور
  ناصح پور
  پاسخ

  سلام استاد شرمنده به نظرتون من ۴ سال مثلا گردشگری بخونم با ۱ سال فرجه میتونم سینما بیارم؟ و اینکه کلا ۴ تا کتابه آیا؟ و کلا کتاب تستیاش چطوریه یا اصلا کلا منی که اینقدر رشتم پرته نسبت به سینما میتونم بیارم؟ به نظرتون با وجوده سخت بودنه شرایط سینما برم خیلی بهتره یا بازیگری کارگردانی ولی خب شنیدم بازیگری کارگردانی خیییلی منبع میخواااااد نمیدونم از پسش بر میام یا نه تهش جفتش استاد بازیگریه؟ و این حیطه است؟ کلا چه فرقی دارن باهم سینما و بازیگری کارگردانی

  • دکتر حسین حیدری
   دکتر حسین حیدری
   پاسخ

   من تخصصم فقط کنکوره برنامه زندگیتان با خودتان است

 • بهزاد
  بهزاد
  پاسخ

  سلام استاد
  زبان ۷۰
  فرهنگ هنر ۱۰
  مبانی ۵۰
  نقد ۸۱/۶۶
  معدل ۱۲ غیر مرتبط
  لطف میکنین بگین با این درصدها کجا شانس قبولی سینما دارم

  • دکتر حسین حیدری
   دکتر حسین حیدری
   پاسخ

   هنر و مدرس

 • کامران
  کامران
  پاسخ

  سلام و وقت بخیر
  نقد و بررسی 77%
  مبانی: 25%
  زبان: 20%
  فرهنگ: 5%
  شانس قبولی کجا رو دارم امسال؟

  • دکتر حسین حیدری
   دکتر حسین حیدری
   پاسخ

   سوره شانست کمه

 • کیوان
  کیوان
  پاسخ

  با سلام و وقت بخیر
  نقد و بررسی ۵۵ درصد
  مبانی ۳۵
  زبان ۲۰ درصد
  فرهنگ و هنر سفید
  شانس قبولی دارم؟
  سپاس

  • دکتر حسین حیدری
   دکتر حسین حیدری
   پاسخ

   پردیس و اصفهان و نوشهر

 • دکتر حسین حیدری
  دکتر حسین حیدری
  پاسخ

  لینک ثبت نام کلاس کنکور ارشد سینما و ادبیات نمایشی 1401
  https://t.me/joinchat/AAAAAEihLudGxPUZaPw8Vg

 • کامران
  کامران
  پاسخ

  سلام استاد
  معمولا آخرین رتبه‌ای که پردیس هنر قبول میشه چنده؟

  • دکتر حسین حیدری
   دکتر حسین حیدری
   پاسخ

   150

 • یگانه
  یگانه
  پاسخ

  سلام با ۳۹۷ سینما و ۳۴۹ ادبیات نمایشی بنظرتون شانس قبولی جایی دارم ؟ کجاها ؟ بعد بنظرتون برای خارج سینما یک دانشگاه پایین تر بهتره یا ادبیات نمایشی یک جای بهتر ؟ خودم بیش تر سینما دوست دارم

  • دکتر حسین حیدری
   دکتر حسین حیدری
   پاسخ

   کمه شانست شاید نوشهر
   ادبیاتم شیراز
   ولی همه جاهارو بزنید

 • حسن
  حسن
  پاسخ

  سلام.
  با رتبه‌ی ۴۵ سینما و ۶۶ ادبیات نمایشی شانس قبولی کجا دارم استاد؟

  • دکتر حسین حیدری
   دکتر حسین حیدری
   پاسخ

   سینما سوره و پردیس و سایر بجز روزانه
   ادبیات عملی داره روزانه شانس داری با عملی 60 به بالا

 • مينا
  مينا
  پاسخ

  سلام استاد من با رتبه ٦٧ شانس سوره دارم؟

  • دکتر حسین حیدری
   دکتر حسین حیدری
   پاسخ

   ممکنه

 • مينا
  مينا
  پاسخ

  و اينكه با ٦٧ امكانش هست پرديس قبول شد ؟ چون ظرفيت ها خيلي كمه به رتبه من نميخوره

  • دکتر حسین حیدری
   دکتر حسین حیدری
   پاسخ

   بله

 • مونا
  مونا
  پاسخ

  استاد ی سوال دیگه که دیدم به بچه ها پاسخ دادید
  من سینما که رتبه ام خیلی بده، البته ادبیات هم بده ولی چون کنکور عملی داره دیدم به بچه ها فرمودین شیراز یا قم ممکنه قبول بشن
  من ادبیات ۴۵۳ شدم، بنطرتون کنکور عملی بدم؟ واگر بله چه دانشگاه هایی میتونم قبول بشم که ارزش داشته باشن؟

  • دکتر حسین حیدری
   دکتر حسین حیدری
   پاسخ

   غیرمجازین
   با نمره تستی غیر انتفاعی هارو انتخاب کنید ادبیات و سینما

 • مونا
  مونا
  پاسخ

  ممنون از پاسخهاتون
  فقط نمیدونم اصلا دانشگاههای غیرانتفاعی ارزشش رو داره با امسال باتمرکز بیشتر درس بخونم و سال بعد شرکت کنم…

  • دکتر حسین حیدری
   دکتر حسین حیدری
   پاسخ

   تصمیم با شماست اگر پول دارین پردیس برین بعدش سوره

 • الناز
  الناز
  پاسخ

  رتبه در سهمیه ۵ و ۲
  و برای کلاس عملی ادبیات چطور باید اقدام کنم

  • دکتر حسین حیدری
   دکتر حسین حیدری
   پاسخ

   موبایل و اسم کاملتان را بدین محفوظه
   موبایل به واتساپ و تلکرام متصل باشه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *