………………………………………………………………
درصد های رتبه اول سینما  1402 خارج از کلاس من
فعلا مشخص نیست چه کسی شده

درصد های رتبه دوم سینما  1402
امیر رضا شیروانیون
1- زبان 77.33
2- هنر 6.67
3- مبانی 71.67
4- نقد 90.00
5- میانگین 65

6- نمره کل9327
7.معدل موثر 18.12

درصد های رتبه سوم سینما  1402
هوداد مآفی
1- زبان 78.67
2- هنر8.89
3- مبانی 70.00
4- نقد 80.00
5- میانگین 63
6- نمره کل 9056
7.معدل موثر 17.90
……………………………………………………………………………..
درصد های رتبه اول سینما  1401 خارج از کلاس من
ر. قصبی
1- زبان 87.78
2- هنر 21.11
3- مبانی 60
4- نقد 75
معدل موثر 16.50
درصد های رتبه دوم سینما  1401
پ.الوانی

1- زبان 93.56
2- هنر 4.33
3- مبانی 63.39
4- نقد 76
……………………………………………………….
درصد های رتبه سوم سینما  1400
ن. صادق بیان

1- زبان 62
2- هنر 44
3- مبانی 60
4- نقد80
…………………………………………………..
درصد های رتبه اول سینما  99
م. محسنی

1- زبان 45.56
2- هنر 43.33
3- مبانی 54.39
4- نقد 85

درصد های رتبه اول سینما و ادبیات 98
س. حیدری

1- زبان 52.22
2- هنر 51.66
3- مبانی 80
4- نقد 73.33
درصد های رتبه دوم سینما :
پ. حیدری

1- زبان 0
2- هنر 70
3- مبانی 68.44
4- نقد 93.33
درصد های رتبه سوم سینما:
م. کارگر

1- زبان 0
2- هنر64.44
3- مبانی 73.33
4- نقد 86.66

قبولی های کنکور 98
قبولی های سینما:

1- دانشگاه تهران: 4 نفر روزانه و نوبت دوم از 6 نفر
2- دانشگاه هنر:9 نفر روزانه از 15 نفر و 12 نفرپردیس هنر از 15 نفر
3- دانشگاه تربیت مدرس: 5نفر روزانه و پردیس
4–دانشگاه سوره: 12 نفر از 20 نفر
5- دانشگاه اصفهان و نوشهر: 12 نفر
6- جمع: 60 نفر

قبولی های ادبیات:
20 نفر
تعدادی از رتبه های امسال کلاس را معرفی میکنم. این رتبه ها حاصل تلاش خود بچه هاست قطعا.

سهمیه آزاد ارشد سینما
رتبه کل بدون سهمیه

1- رتبه 1
2- رتبه 2
3- رتبه 3
4- رتبه 5
5- رتبه 6
6-رتبه 7
7- رتبه 9
8-رتبه 11
9- رتبه 12
10-رتبه 13

سهمیه 25 درصد و 5 درصد ایثارگران ارشد سینما
1- رتبه 1
2- رتبه 2
3-رتبه 3
4-رتبه 4
5- رتبه 5
6-رتبه 8

 

……………………………………………………………………
درصد های رتبه اول سینما و دوم ادبیات کنکور 97
1- زبان 91.11
2- هنر 0
3- مبانی 68.33
4- نقد 100
درصد های رتبه دوم سینما و اول ادبیات:
1- زبان 86.66
2- هنر 43.33
3- مبانی 70
4- نقد 75
درصد های رتبه اول سینما و دوم ادبیات کنکور 97

1- زبان 91.11
2- هنر 0
3- مبانی 68.33
4- نقد 100
درصد های رتبه دوم سینما و اول ادبیات:
1- زبان 86.66
2- هنر 43.33
3- مبانی 70
4- نقد 75

قبولی های کنکور 97
قبولی های سینما:

1- دانشگاه تهران: 9 نفر روزانه و نوبت دوم
2- دانشگاه هنر:20 نفر روزانه و نوبت دوم و پردیس
3- دانشگاه تربیت مدرس: 5نفر روزانه و پردیس
4–دانشگاه سوره: 20 نفر
5- دانشگاه کمال الملک نوشهر: 13 نفر
6- جمع: 67 نفر

قبولی های ادبیات:
23 نفر
تعدادی از رتبه های امسال کلاس را معرفی میکنم. این رتبه ها حاصل تلاش خود بچه هاست قطعا.

سهمیه آزاد ارشد سینما
رتبه کل بدون سهمیه

1- رتبه 1
2- رتبه 2
3- رتبه 3
4- رتبه 4
5- رتبه 6
6-رتبه 7
7- رتبه 9
8-رتبه 10
9- رتبه 12
10-رتبه 14

سهمیه 25 درصد ایثارگران ارشد سینما
1- رتبه 1
2- رتبه 3

سهمیه 5 درصد
1- رتبه 1
2- رتبه 2
3-رتبه 3
4-رتبه 4
5-رتبه 5
6- رتبه 7
7-رتبه 8
8- رتبه 9
9-رتبه 10
……………………………………………………….

قبولی های کنکور 96

قبولی های سینما:

1- دانشگاه تهران: 7 نفر روزانه و نوبت دوم
2- دانشگاه هنر:20 نفر روزانه و نوبت دوم و پردیس
3- دانشگاه تربیت مدرس: 4 نفر روزانه و پردیس
4–دانشگاه سوره: 18 نفر
5- دانشگاه کمال الملک نوشهر: 16 نفر
6- جمع: 65 نفر

قبولی های ادبیات نمایشی:

1- دانشگاه هنر:4 نفر روزانه و نوبت دوم و پردیس
2- دانشگاه تربیت مدرس: 4 نفر روزانه و شبانه و پردیس
3- دانشگاه سوره: 5 نفر
4- سایر: 5 نفر
5- جمع : 18 نفر

درصد های ممتازین آزمون عملی نمایشنامه نویسی:
1- آذر م. 100 قبولی سوره
2- سپیده د. 95 قبولی سوره
3- سمانه ک. 90 قبولی دانشگاه هنر

رتبه های برتر سینما دولتی: 16 نفر از 24 نفر سهمیه آزاد
رتبه 1-2-3-6-7-9-10-14-15-16-17-18-23-25-27-28
در سال های اخیر تعدادی زیادی از شاگردان کلاس اینجانب در کنکور ارشد سینما حائز رتبه های برتر شده اند.

سال 1396: رتبه 1 سینما-رتبه 1 ادبیات نمایشی و رتبه های 2-3-7-9-10-14-15-16-17-18-19-23-25-27

سال 1395:رتبه 1سینما-رتبه 1 ادبیات نمایشی و رتبه های 3-5-8- 12-14-19-20-23-24-25-26-28-29

سال 1394: رتبه 1 سینما-رتبه 1 ادبیات نمایشی و رتبه های 8 – 15- 16-17-19-21-23-25-27-31-32-34-37

سال 1393: رتبه 1 ادبیات نمایشی- رتبه 3 سینما و رتبه های 4-6-9-11-13-16-17-24-32-33-35

سال 1392: رتبه 1 سینما -رتبه 3 ادبیات نمایشی و رتبه های 10-12- 15-20-22-29 -31-41

سال 1391: رتبه 1 سینما-رتبه 3 ادبیات نمایشی رتبه های 6-7

سال 1390: رتبه 1 ادبیات نمایشی- رتبه 3 سینما و رتبه 4

سال 1389: رتبه 1 ادبیات نمایشی- رتبه 2 سینما و رتبه 7-9-10

سال 1388: رتبه 1 ادبیات نمایشی -رتبه 8 سینما

………………………………………………………………………………………..

رتبه اول کنکور ارشد سینما و ادبیات نمایشی سال 1396

درصد ها:
1- زبان 0
2- هنر 73.33
3-مبانی سینما 80
4- بررسی و نقد آثار سینمایی 100
5-معدل موثر 20.00
6- نمره کل تراز سینما و ادبیات: 10000
7- میانگین دروس سینما: 68.66

8- رتبه های برتر سال 1396 کلاس: رتبه 1-2(فقط جزوه)-3-7-9-10-14-15-16-17-18-19-23-25-27-28

……………………………………………………………………………

درصد های رتبه 1 کنکور ارشد سینما و رتبه 1 ارشد ادبیات نمایشی سال 1395:

1- زبان 67.78

2- هنر و ادبیات ایران و جهان 46.67

3- مبانی نظری سینما 50.00

4-بررسی ونقد آثار سینمایی 90.00

5- معدل موثر 18.54

6- تراز 9854 در سینما و 9560 در ادبیات نمایشی///معدل موثر 18.54

……………………………………………………………………………………………..

درصد های رتبه 1 کنکور ارشد سینما و رتبه 1 ارشد ادبیات نمایشی سال 1394:

1- زبان سفید

2- هنر و ادبیات ایران و جهان 68.88

3- مبانی نظری سینما 70.00

4-بررسی ونقد آثار سینمایی 73.33

5- معدل موثر 19.52

6- تراز 9952 در سینما و 9952 در ادبیات نمایشی

…………………………………………………………………………………………….

درصد های رتبه 1کنکور ارشد ادبیات نمایشی و رتبه 3 ارشد سینما سال 1393:

1- زبان سفید

2- هنر و ادبیات ایران و جهان 60.00

3- مبانی نظری سینما 78/66

4-بررسی ونقد آثار سینمایی 54.00

5- معدل کارشناسی 19.03

6- تراز 9960 در نمایشی و 9275 در سینما

………………………………………………………….

درصد های رتبه 1 کنکور ارشد سینما سال 1392:

1- زبان 16/67

2- هنر و ادبیات ایران و جهان 23/37

3- مبانی نظری سینما 78/66

4-بررسی ونقد آثار سینمایی 77/66

5- معدل کارشناسی 12/93

6- تراز9360

………………………………………………………..

درصدهای رتبه 1 کنکور ارشد سینما سال 1391:

1- زبان سفید

2- هنر و ادبیات ایران و جهان 38/88

3- مبانی نظری سینما 75

4-بررسی ونقد آثار سینمایی 75

5- معدل کارشناسی 19/43

6- تراز10000

83 comments

 • رستمی
  رستمی
  پاسخ

  استاد به نظرتون من چه دانشگاهی قبول میشم؟
  زبان 36.67
  هنر 22.22
  مبانی 50.88
  نقد 58.33
  معدل 18.74 دانشگاه الزهرا رشته نیمه مرتبط

  • دکتر حسین حیدری
   دکتر حسین حیدری
   پاسخ

   رتبه؟

 • محمد
  محمد
  پاسخ

  سلام استاد.به نظرتون من چه دانشگاهی با این رتبه ها قبول میشم.
  سینما 259
  ادبیات نمایشی 467

  • دکتر حسین حیدری
   دکتر حسین حیدری
   پاسخ

   سینما پردیس ها و اصفهان و نوشهر شانس داری
   ادبیاتم پردیس ها و شهرستان ها شیراز تبریز

 • دلاوری
  دلاوری
  پاسخ

  سلام استاد رتبه ۸۰ با سهمیه ۵ در صد شانس قبولی دارم ؟

  • دکتر حسین حیدری
   دکتر حسین حیدری
   پاسخ

   رتبه در سهمیه 5 درصد 80 بشه نه زیاد/ولی اگر رتبه کلت 80 هست بله

   • دلاوری
    دلاوری
    پاسخ

    نه در سهمیه شده ۸۰
    ممنون

    • الناز
     الناز
     پاسخ

     سلام وقت بخیر من با میانگین ۳۴.۶ و سهمیه ۵ درصد شانس قبولی سوره سینما و یا ادبیات نمایشی دارم؟

     • دکتر حسین حیدری
      دکتر حسین حیدری

      رتبه در سهمیه

 • نیما
  نیما
  پاسخ

  سلام استاد
  رتبه 246 با میانگین ۲۶ شانس قبولی پردیس دارم؟

  • دکتر حسین حیدری
   دکتر حسین حیدری
   پاسخ

   نه زیاد 5 درصد هنر 30 درصد مدرس

 • کمیل
  کمیل
  پاسخ

  سلام استاد،
  بنظرتون با درصد های
  زبان 80
  فرهنگ هنر 30
  مبانی 50
  نقد 50
  چه رتبه ای میارم یا شانس قبولی کجا رو دارم؟

  • دکتر حسین حیدری
   دکتر حسین حیدری
   پاسخ

   مدرس یا هنر

 • اصغر
  اصغر
  پاسخ

  با سلام
  متاسفانه قراره از سال 1401، افرادی که کارشناسی مرتبط ندارند، نتوانند توی ارشد رشته نامرتبط شرکت کنند، و این قانون واقعا قانون بد و ابلهانه ای هست. امیدوارم تصویب نهایی نشه.

  • دکتر حسین حیدری
   دکتر حسین حیدری
   پاسخ

   تصویب نشده هنوز

 • hadis gh
  hadis gh
  پاسخ

  سلام استاد. برای کلاس های کنکور 1401 چطور میتونیم با شما و روند کلاس ها و هم چنین منابع در ارتباط باشیم؟

  • دکتر حسین حیدری
   دکتر حسین حیدری
   پاسخ

   کانال تلگرام

 • محمد
  محمد
  پاسخ

  سلام استاد،
  میانگین ۲۶ با سهمیه ۲۵ درصدبرای دانشگاه سوره یا پردیس هنر یامدرس چه قدر شانس داره؟ و اینکه اصلا سهمیه ۲۵ درصد چقدر بدرد میخوره ؟

  • دکتر حسین حیدری
   دکتر حسین حیدری
   پاسخ

   شانس داره سوره قطعی

 • کامران
  کامران
  پاسخ

  سلام استاد
  با توجه به سطح سوالات امسال با این درصدها شانس قبولی سوره رو دارم؟
  بررسی 68.3
  مبانی 28.3
  زبان 42.2
  فرهنگ و هنر 3.3

  • دکتر حسین حیدری
   دکتر حسین حیدری
   پاسخ

   بله

 • ناصح پور
  ناصح پور
  پاسخ

  سلام استاد شرمنده به نظرتون من ۴ سال مثلا گردشگری بخونم با ۱ سال فرجه میتونم سینما بیارم؟ و اینکه کلا ۴ تا کتابه آیا؟ و کلا کتاب تستیاش چطوریه یا اصلا کلا منی که اینقدر رشتم پرته نسبت به سینما میتونم بیارم؟ به نظرتون با وجوده سخت بودنه شرایط سینما برم خیلی بهتره یا بازیگری کارگردانی ولی خب شنیدم بازیگری کارگردانی خیییلی منبع میخواااااد نمیدونم از پسش بر میام یا نه تهش جفتش استاد بازیگریه؟ و این حیطه است؟ کلا چه فرقی دارن باهم سینما و بازیگری کارگردانی

  • دکتر حسین حیدری
   دکتر حسین حیدری
   پاسخ

   من تخصصم فقط کنکوره برنامه زندگیتان با خودتان است

 • بهزاد
  بهزاد
  پاسخ

  سلام استاد
  زبان ۷۰
  فرهنگ هنر ۱۰
  مبانی ۵۰
  نقد ۸۱/۶۶
  معدل ۱۲ غیر مرتبط
  لطف میکنین بگین با این درصدها کجا شانس قبولی سینما دارم

  • دکتر حسین حیدری
   دکتر حسین حیدری
   پاسخ

   هنر و مدرس

 • کامران
  کامران
  پاسخ

  سلام و وقت بخیر
  نقد و بررسی 77%
  مبانی: 25%
  زبان: 20%
  فرهنگ: 5%
  شانس قبولی کجا رو دارم امسال؟

  • دکتر حسین حیدری
   دکتر حسین حیدری
   پاسخ

   سوره شانست کمه

 • کیوان
  کیوان
  پاسخ

  با سلام و وقت بخیر
  نقد و بررسی ۵۵ درصد
  مبانی ۳۵
  زبان ۲۰ درصد
  فرهنگ و هنر سفید
  شانس قبولی دارم؟
  سپاس

  • دکتر حسین حیدری
   دکتر حسین حیدری
   پاسخ

   پردیس و اصفهان و نوشهر

 • دکتر حسین حیدری
  دکتر حسین حیدری
  پاسخ

  لینک ثبت نام کلاس کنکور ارشد سینما و ادبیات نمایشی 1401
  https://t.me/joinchat/AAAAAEihLudGxPUZaPw8Vg

 • کامران
  کامران
  پاسخ

  سلام استاد
  معمولا آخرین رتبه‌ای که پردیس هنر قبول میشه چنده؟

  • دکتر حسین حیدری
   دکتر حسین حیدری
   پاسخ

   150

 • یگانه
  یگانه
  پاسخ

  سلام با ۳۹۷ سینما و ۳۴۹ ادبیات نمایشی بنظرتون شانس قبولی جایی دارم ؟ کجاها ؟ بعد بنظرتون برای خارج سینما یک دانشگاه پایین تر بهتره یا ادبیات نمایشی یک جای بهتر ؟ خودم بیش تر سینما دوست دارم

  • دکتر حسین حیدری
   دکتر حسین حیدری
   پاسخ

   کمه شانست شاید نوشهر
   ادبیاتم شیراز
   ولی همه جاهارو بزنید

 • حسن
  حسن
  پاسخ

  سلام.
  با رتبه‌ی ۴۵ سینما و ۶۶ ادبیات نمایشی شانس قبولی کجا دارم استاد؟

  • دکتر حسین حیدری
   دکتر حسین حیدری
   پاسخ

   سینما سوره و پردیس و سایر بجز روزانه
   ادبیات عملی داره روزانه شانس داری با عملی 60 به بالا

 • مينا
  مينا
  پاسخ

  سلام استاد من با رتبه ٦٧ شانس سوره دارم؟

  • دکتر حسین حیدری
   دکتر حسین حیدری
   پاسخ

   ممکنه

 • مينا
  مينا
  پاسخ

  و اينكه با ٦٧ امكانش هست پرديس قبول شد ؟ چون ظرفيت ها خيلي كمه به رتبه من نميخوره

  • دکتر حسین حیدری
   دکتر حسین حیدری
   پاسخ

   بله

 • مونا
  مونا
  پاسخ

  استاد ی سوال دیگه که دیدم به بچه ها پاسخ دادید
  من سینما که رتبه ام خیلی بده، البته ادبیات هم بده ولی چون کنکور عملی داره دیدم به بچه ها فرمودین شیراز یا قم ممکنه قبول بشن
  من ادبیات ۴۵۳ شدم، بنطرتون کنکور عملی بدم؟ واگر بله چه دانشگاه هایی میتونم قبول بشم که ارزش داشته باشن؟

  • دکتر حسین حیدری
   دکتر حسین حیدری
   پاسخ

   غیرمجازین
   با نمره تستی غیر انتفاعی هارو انتخاب کنید ادبیات و سینما

 • مونا
  مونا
  پاسخ

  ممنون از پاسخهاتون
  فقط نمیدونم اصلا دانشگاههای غیرانتفاعی ارزشش رو داره با امسال باتمرکز بیشتر درس بخونم و سال بعد شرکت کنم…

  • دکتر حسین حیدری
   دکتر حسین حیدری
   پاسخ

   تصمیم با شماست اگر پول دارین پردیس برین بعدش سوره

 • الناز
  الناز
  پاسخ

  رتبه در سهمیه ۵ و ۲
  و برای کلاس عملی ادبیات چطور باید اقدام کنم

  • دکتر حسین حیدری
   دکتر حسین حیدری
   پاسخ

   موبایل و اسم کاملتان را بدین محفوظه
   موبایل به واتساپ و تلکرام متصل باشه

 • کریمی
  کریمی
  پاسخ

  سلام
  استاد لطف می کنید مقایسه ای بین پردیس ها، سوره و دانشگاه آزاد انجام بدید، از نظر اعتبار مدرک.
  ممنون

  • دکتر حسین حیدری
   دکتر حسین حیدری
   پاسخ

   پردیس
   آزاد سوره

 • عرفان خادم
  عرفان خادم
  پاسخ

  سلام استاد رتبه ۱۸ در سهمیه (سهمیه ۵درصد) حدودا برای رشته سینما چی دانشگاهی میشه

  • دکتر حسین حیدری
   دکتر حسین حیدری
   پاسخ

   در سهمیه خودتان ردین ولی در سهمیه 25 اضافه و آزاد شاید قبول بشین

 • مریم
  مریم
  پاسخ

  سلام دکتر
  معمولا آخرین رتبه سپهر اصفهان تا حالا چند بوده ؟
  ممنون

  • دکتر حسین حیدری
   دکتر حسین حیدری
   پاسخ

   350

 • مریم
  مریم
  پاسخ

  ممنون دکتر

 • محمد
  محمد
  پاسخ

  سلام ببخشید با رتبه ۲۰۰ سینما سهمیه آزاد پردیس سینما هنر میشم ؟

  • دکتر حسین حیدری
   دکتر حسین حیدری
   پاسخ

   30 درصد شانس پردیس 50 درصد پارس و اصفهان و نوشهر 100 درصد

 • محسن
  محسن
  پاسخ

  سلام و درود.
  با رتبه ۲۰ در سهمیه( جانباز ) و ۱۸۰ در سهمیه آزاد امکان پردیس هنر یا مدرس چند درصده ؟
  ممنون از راهنماییتون

  • دکتر حسین حیدری
   دکتر حسین حیدری
   پاسخ

   در سهمیه و آزاد شانس دارین 40 درصد

 • محسن
  محسن
  پاسخ

  برای سینما

 • دکتر حسین حیدری
  دکتر حسین حیدری
  پاسخ

  دکتر حیدری کلاس کنکور کارشناسی ارشد سینما و ادبیات نمایشی
  / کانال نکات مهم سینمایی
  https://t.me/+oMSVivP1O9s3NjM0
  لینک کانال

 • محمد
  محمد
  پاسخ

  سلام استاد وقتتون بخیر
  استاد میشه راهنمایی کنید که در درس های مبانی و نقد و تاریخ هنر* از هر کدم از منابع یا فصول و بخش ها چند تا سوال میاد؟
  مثلا یادمه قبلا هر کتابی رو میگفتید چند تا میانگین ازش سوال داده میشه تقریبا

  • دکتر حسین حیدری
   دکتر حسین حیدری
   پاسخ

   منابع را نوشتم بقیه مطالب در کلاس های من هست

 • متین مختومی
  متین مختومی
  پاسخ

  سلام استاد
  زبان ۶۰
  هنر ۵
  نظریه ۶۵
  نقد ۶۰

  • دکتر حسین حیدری
   دکتر حسین حیدری
   پاسخ

   خوبه احتمال روزانه دارین

 • غزل
  غزل
  پاسخ

  سلام استاد وقتتون بخیر
  زبان ۴۶
  مبانی نظری ۲۸
  نقد و بررسی ۵۸
  تاریخ فرهنگ صفر
  معدل ۱۹ غیرمرتبط
  لطف میکنید بگید با این درصدا کجا قبول میشم

  • دکتر حسین حیدری
   دکتر حسین حیدری
   پاسخ

   میانگین 35 سوره

 • محمدرضا
  محمدرضا
  پاسخ

  سلام،وقتتون بخیر
  زبان ۷۶
  فرهنگ ۰
  مبانی ۶۳
  نقد ۷۰
  رتبه هم ۱۵.۵۰
  بنظرتون کجا میارم؟

  • دکتر حسین حیدری
   دکتر حسین حیدری
   پاسخ

   میانگین 56
   رتبه زیر 20
   هنر شاید مدرس بله

 • علی
  علی
  پاسخ

  سلام خسته نباشید
  زبان ۸۴
  فرهنگ ۰
  مبانی ۵۵
  برای ادبیات نمایشی کجا شانس قبولی دارم و با چه نمره عملی؟
  ممنون

  • دکتر حسین حیدری
   دکتر حسین حیدری
   پاسخ

   میانگینت خوله 45
   زیر 20
   عملی 60 بزنی قبولی

  • دکتر حسین حیدری
   دکتر حسین حیدری
   پاسخ

   میانگین 45
   رتبه زیر 30
   با 60 عملی قبولی

 • مهران
  مهران
  پاسخ

  سلام استاد.
  زبان 62
  فرهنگ 3-
  مبانی 36
  نقد 55
  معدل غیر مرتبط 12.81
  با این درصد ها کجا احتمال قبولی دارم؟

  • دکتر حسین حیدری
   دکتر حسین حیدری
   پاسخ

   رتبه ها اومده رتبه بدین

 • ناره
  ناره
  پاسخ

  سلام،با رتبه ۷۹ در سهمیه ادبیات نمایشی کجا شانس قبولی دارم؟برای عملی هم مجاز شدم

  • دکتر حسین حیدری
   دکتر حسین حیدری
   پاسخ

   سهمیه آزاد بالای 60 باید عملی بزنی

 • مریم
  مریم
  پاسخ

  سلام استاد پسرمن رتبه ۱۲۸ سهمیه ازاد سینما کجا قبول میشه ؟

  • دکتر حسین حیدری
   دکتر حسین حیدری
   پاسخ

   پردیس هنر و مدرس و پارس و نوشهر

 • محمدرضا
  محمدرضا
  پاسخ

  سلام جناب حیدری وقت بخیر
  رتبه۱۵ سینما،دانشگاه هنر میارم؟
  با وجود سهمیه ها

  • دکتر حسین حیدری
   دکتر حسین حیدری
   پاسخ

   بله 70 درصد قبولی

 • اردوان زنده‌دل
  اردوان زنده‌دل
  پاسخ

  جناب دکتر آیا بهتر نیست دانشجویی به جای هزینه ی گزاف و بیخودی شبانه ی تهران بره روزانه ی هنر با توجه به اینکه به لحاظ کار هم قوی تر هستند؟ اگر کارشناسی غیرمرتبط داشته باشیم آیا دانشگاه هنر بهتر و مناسب تر نیست؟

  • دکتر حسین حیدری
   دکتر حسین حیدری
   پاسخ

   تهران الان تئوریشم ضعیفه ولی جذابیت سردر دانشگاه تهران نمیزاره در ضمن دونفر هستن که از کلاس من احتمالا میشن رتبه های زیر 10

 • پدرام
  پدرام
  پاسخ

  واسه ارشد سینما، شهریه سوره و شهریه پردیس هنر حدودا ترمی چقدر هست؟

  • دکتر حسین حیدری
   دکتر حسین حیدری
   پاسخ

   30
   40
   کلش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *