روایت پست مدرن در سینمای جهان

روایت پست مدرن در سینمای جهان

Memento_poster

ویزگی های سینمای پست مدرن:

1- مرگ ابر روایت

2- حاد واقعیت

3- خمش های زمانی

4- پارودی

5- آیرونی

6- بینامتنیت

7- پاستیچ

8- ساختار زمانی نو در روایت

9- بریکولاژ

10- بدل سازی

تا به حال هیچ نظری ارسال نشده است .