رتبه های اول کنکور ارشد سینما از کلاس های کنکور من

………………………………………………………………
درصد های رتبه اول سینما  99
م. محسنی

1- زبان 45.56
2- هنر 43.33
3- مبانی 54.39
4- نقد 85

درصد های رتبه اول سینما و ادبیات 98
س. حیدری

1- زبان 52.22
2- هنر 51.66
3- مبانی 80
4- نقد 73.33
درصد های رتبه دوم سینما :
پ. حیدری

1- زبان 0
2- هنر 70
3- مبانی 68.44
4- نقد 93.33
درصد های رتبه سوم سینما:
م. کارگر

1- زبان 0
2- هنر64.44
3- مبانی 73.33
4- نقد 86.66

قبولی های کنکور 98
قبولی های سینما:

1- دانشگاه تهران: 4 نفر روزانه و نوبت دوم از 6 نفر
2- دانشگاه هنر:9 نفر روزانه از 15 نفر و 12 نفرپردیس هنر از 15 نفر
3- دانشگاه تربیت مدرس: 5نفر روزانه و پردیس
4–دانشگاه سوره: 12 نفر از 20 نفر
5- دانشگاه اصفهان و نوشهر: 12 نفر
6- جمع: 60 نفر

قبولی های ادبیات:
20 نفر
تعدادی از رتبه های امسال کلاس را معرفی میکنم. این رتبه ها حاصل تلاش خود بچه هاست قطعا.

سهمیه آزاد ارشد سینما
رتبه کل بدون سهمیه

1- رتبه 1
2- رتبه 2
3- رتبه 3
4- رتبه 5
5- رتبه 6
6-رتبه 7
7- رتبه 9
8-رتبه 11
9- رتبه 12
10-رتبه 13

سهمیه 25 درصد و 5 درصد ایثارگران ارشد سینما
1- رتبه 1
2- رتبه 2
3-رتبه 3
4-رتبه 4
5- رتبه 5
6-رتبه 8

 

……………………………………………………………………
درصد های رتبه اول سینما و دوم ادبیات کنکور 97
1- زبان 91.11
2- هنر 0
3- مبانی 68.33
4- نقد 100
درصد های رتبه دوم سینما و اول ادبیات:
1- زبان 86.66
2- هنر 43.33
3- مبانی 70
4- نقد 75
درصد های رتبه اول سینما و دوم ادبیات کنکور 97

1- زبان 91.11
2- هنر 0
3- مبانی 68.33
4- نقد 100
درصد های رتبه دوم سینما و اول ادبیات:
1- زبان 86.66
2- هنر 43.33
3- مبانی 70
4- نقد 75

قبولی های کنکور 97
قبولی های سینما:

1- دانشگاه تهران: 9 نفر روزانه و نوبت دوم
2- دانشگاه هنر:20 نفر روزانه و نوبت دوم و پردیس
3- دانشگاه تربیت مدرس: 5نفر روزانه و پردیس
4–دانشگاه سوره: 20 نفر
5- دانشگاه کمال الملک نوشهر: 13 نفر
6- جمع: 67 نفر

قبولی های ادبیات:
23 نفر
تعدادی از رتبه های امسال کلاس را معرفی میکنم. این رتبه ها حاصل تلاش خود بچه هاست قطعا.

سهمیه آزاد ارشد سینما
رتبه کل بدون سهمیه

1- رتبه 1
2- رتبه 2
3- رتبه 3
4- رتبه 4
5- رتبه 6
6-رتبه 7
7- رتبه 9
8-رتبه 10
9- رتبه 12
10-رتبه 14

سهمیه 25 درصد ایثارگران ارشد سینما
1- رتبه 1
2- رتبه 3

سهمیه 5 درصد
1- رتبه 1
2- رتبه 2
3-رتبه 3
4-رتبه 4
5-رتبه 5
6- رتبه 7
7-رتبه 8
8- رتبه 9
9-رتبه 10
……………………………………………………….

قبولی های کنکور 96

قبولی های سینما:

1- دانشگاه تهران: 7 نفر روزانه و نوبت دوم
2- دانشگاه هنر:20 نفر روزانه و نوبت دوم و پردیس
3- دانشگاه تربیت مدرس: 4 نفر روزانه و پردیس
4–دانشگاه سوره: 18 نفر
5- دانشگاه کمال الملک نوشهر: 16 نفر
6- جمع: 65 نفر

قبولی های ادبیات نمایشی:

1- دانشگاه هنر:4 نفر روزانه و نوبت دوم و پردیس
2- دانشگاه تربیت مدرس: 4 نفر روزانه و شبانه و پردیس
3- دانشگاه سوره: 5 نفر
4- سایر: 5 نفر
5- جمع : 18 نفر

درصد های ممتازین آزمون عملی نمایشنامه نویسی:
1- آذر م. 100 قبولی سوره
2- سپیده د. 95 قبولی سوره
3- سمانه ک. 90 قبولی دانشگاه هنر

رتبه های برتر سینما دولتی: 16 نفر از 24 نفر سهمیه آزاد
رتبه 1-2-3-6-7-9-10-14-15-16-17-18-23-25-27-28
در سال های اخیر تعدادی زیادی از شاگردان کلاس اینجانب در کنکور ارشد سینما حائز رتبه های برتر شده اند.

سال 1396: رتبه 1 سینما-رتبه 1 ادبیات نمایشی و رتبه های 2-3-7-9-10-14-15-16-17-18-19-23-25-27

سال 1395:رتبه 1سینما-رتبه 1 ادبیات نمایشی و رتبه های 3-5-8- 12-14-19-20-23-24-25-26-28-29

سال 1394: رتبه 1 سینما-رتبه 1 ادبیات نمایشی و رتبه های 8 – 15- 16-17-19-21-23-25-27-31-32-34-37

سال 1393: رتبه 1 ادبیات نمایشی- رتبه 3 سینما و رتبه های 4-6-9-11-13-16-17-24-32-33-35

سال 1392: رتبه 1 سینما -رتبه 3 ادبیات نمایشی و رتبه های 10-12- 15-20-22-29 -31-41

سال 1391: رتبه 1 سینما-رتبه 3 ادبیات نمایشی رتبه های 6-7

سال 1390: رتبه 1 ادبیات نمایشی- رتبه 3 سینما و رتبه 4

سال 1389: رتبه 1 ادبیات نمایشی- رتبه 2 سینما و رتبه 7-9-10

سال 1388: رتبه 1 ادبیات نمایشی -رتبه 8 سینما

………………………………………………………………………………………..

رتبه اول کنکور ارشد سینما و ادبیات نمایشی سال 1396

درصد ها:
1- زبان 0
2- هنر 73.33
3-مبانی سینما 80
4- بررسی و نقد آثار سینمایی 100
5-معدل موثر 20.00
6- نمره کل تراز سینما و ادبیات: 10000
7- میانگین دروس سینما: 68.66

8- رتبه های برتر سال 1396 کلاس: رتبه 1-2(فقط جزوه)-3-7-9-10-14-15-16-17-18-19-23-25-27-28

……………………………………………………………………………

درصد های رتبه 1 کنکور ارشد سینما و رتبه 1 ارشد ادبیات نمایشی سال 1395:

1- زبان 67.78

2- هنر و ادبیات ایران و جهان 46.67

3- مبانی نظری سینما 50.00

4-بررسی ونقد آثار سینمایی 90.00

5- معدل موثر 18.54

6- تراز 9854 در سینما و 9560 در ادبیات نمایشی///معدل موثر 18.54

……………………………………………………………………………………………..

درصد های رتبه 1 کنکور ارشد سینما و رتبه 1 ارشد ادبیات نمایشی سال 1394:

1- زبان سفید

2- هنر و ادبیات ایران و جهان 68.88

3- مبانی نظری سینما 70.00

4-بررسی ونقد آثار سینمایی 73.33

5- معدل موثر 19.52

6- تراز 9952 در سینما و 9952 در ادبیات نمایشی

…………………………………………………………………………………………….

درصد های رتبه 1کنکور ارشد ادبیات نمایشی و رتبه 3 ارشد سینما سال 1393:

1- زبان سفید

2- هنر و ادبیات ایران و جهان 60.00

3- مبانی نظری سینما 78/66

4-بررسی ونقد آثار سینمایی 54.00

5- معدل کارشناسی 19.03

6- تراز 9960 در نمایشی و 9275 در سینما

………………………………………………………….

درصد های رتبه 1 کنکور ارشد سینما سال 1392:

1- زبان 16/67

2- هنر و ادبیات ایران و جهان 23/37

3- مبانی نظری سینما 78/66

4-بررسی ونقد آثار سینمایی 77/66

5- معدل کارشناسی 12/93

6- تراز9360

………………………………………………………..

درصدهای رتبه 1 کنکور ارشد سینما سال 1391:

1- زبان سفید

2- هنر و ادبیات ایران و جهان 38/88

3- مبانی نظری سینما 75

4-بررسی ونقد آثار سینمایی 75

5- معدل کارشناسی 19/43

6- تراز10000

13 comments

 • رستمی
  رستمی
  پاسخ

  استاد به نظرتون من چه دانشگاهی قبول میشم؟
  زبان 36.67
  هنر 22.22
  مبانی 50.88
  نقد 58.33
  معدل 18.74 دانشگاه الزهرا رشته نیمه مرتبط

  • دکتر حسین حیدری
   دکتر حسین حیدری
   پاسخ

   رتبه؟

 • محمد
  محمد
  پاسخ

  سلام استاد.به نظرتون من چه دانشگاهی با این رتبه ها قبول میشم.
  سینما 259
  ادبیات نمایشی 467

  • دکتر حسین حیدری
   دکتر حسین حیدری
   پاسخ

   سینما پردیس ها و اصفهان و نوشهر شانس داری
   ادبیاتم پردیس ها و شهرستان ها شیراز تبریز

 • دلاوری
  دلاوری
  پاسخ

  سلام استاد رتبه ۸۰ با سهمیه ۵ در صد شانس قبولی دارم ؟

  • دکتر حسین حیدری
   دکتر حسین حیدری
   پاسخ

   رتبه در سهمیه 5 درصد 80 بشه نه زیاد/ولی اگر رتبه کلت 80 هست بله

   • دلاوری
    دلاوری
    پاسخ

    نه در سهمیه شده ۸۰
    ممنون

 • نیما
  نیما
  پاسخ

  سلام استاد
  رتبه 246 با میانگین ۲۶ شانس قبولی پردیس دارم؟

  • دکتر حسین حیدری
   دکتر حسین حیدری
   پاسخ

   نه زیاد 5 درصد هنر 30 درصد مدرس

 • کمیل
  کمیل
  پاسخ

  سلام استاد،
  بنظرتون با درصد های
  زبان 80
  فرهنگ هنر 30
  مبانی 50
  نقد 50
  چه رتبه ای میارم یا شانس قبولی کجا رو دارم؟

  • دکتر حسین حیدری
   دکتر حسین حیدری
   پاسخ

   مدرس یا هنر

 • اصغر
  اصغر
  پاسخ

  با سلام
  متاسفانه قراره از سال 1401، افرادی که کارشناسی مرتبط ندارند، نتوانند توی ارشد رشته نامرتبط شرکت کنند، و این قانون واقعا قانون بد و ابلهانه ای هست. امیدوارم تصویب نهایی نشه.

  • دکتر حسین حیدری
   دکتر حسین حیدری
   پاسخ

   تصویب نشده هنوز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *